booked.net
LËNDË TË APROVUARA

422

 • 48 PRISHTINË
 • 44 VUSHTRRI
 • 43 FERIZAJ
 • 34 LIPJAN
 • 33 GJILAN
 • 32 PRIZREN
 • 23 GRAÇANICË
 • 22 GJAKOVË
 • 19 PODUJEVË
 • 16 NOVOBËRDË
 • 14 PEJË
 • 14 SHTIME
 • 11 KAÇANIK
 • 11 SUHAREKË
 • 9 SKËNDERAJ
 • 8 GLLOGOC
 • 8 FUSHË KOSOVË
 • 6 MITROVICË
 • 5 ISTOG
 • 5 OBILIQ
 • 4 VITI
 • 4 MALISHEVË
 • 3 RAHOVEC
 • 2 DEÇAN
 • 2 KAMENICË
 • 1 KLINË
 • 1 MITROVICË VERIORE
 • 0 DRAGASH
 • 0 LEPOSAVIQ
 • 0 SHTËRPCE
 • 0 ZUBIN POTOK
 • 0 ZVEÇAN
 • 0 JUNIK
 • 0 MAMUSHË
 • 0 RANILLUG
 • 0 KLLOKOT
 • 0 PARTESHË
 • 0 HANI I ELEZIT

Të dhënat janë për datën: 21-01-2022
ÇERTIFIKATA TË LËSHUARA

335

 • 60 PRISHTINË
 • 37 PEJË
 • 35 PRIZREN
 • 24 FERIZAJ
 • 22 GJILAN
 • 13 MITROVICË
 • 13 GRAÇANICË
 • 12 VUSHTRRI
 • 11 ISTOG
 • 11 PODUJEVË
 • 9 KAMENICË
 • 8 KAÇANIK
 • 8 LIPJAN
 • 7 GLLOGOC
 • 7 GJAKOVË
 • 7 SUHAREKË
 • 6 KLINË
 • 6 RAHOVEC
 • 5 SKËNDERAJ
 • 5 SHTËRPCE
 • 4 DEÇAN
 • 4 OBILIQ
 • 4 SHTIME
 • 3 NOVOBËRDË
 • 3 RANILLUG
 • 2 VITI
 • 2 MALISHEVË
 • 2 FUSHË KOSOVË
 • 2 MITROVICË VERIORE
 • 1 LEPOSAVIQ
 • 1 JUNIK
 • 1 HANI I ELEZIT
 • 0 DRAGASH
 • 0 ZUBIN POTOK
 • 0 ZVEÇAN
 • 0 MAMUSHË
 • 0 KLLOKOT
 • 0 PARTESHË

Të dhënat janë për datën: 21-01-2022
SHITBLERJET E APROVUARA

139

 • 19 FERIZAJ
 • 15 PRISHTINË
 • 13 VUSHTRRI
 • 12 GRAÇANICË
 • 10 LIPJAN
 • 10 PRIZREN
 • 10 NOVOBËRDË
 • 9 GJILAN
 • 8 PEJË
 • 8 PODUJEVË
 • 6 GJAKOVË
 • 6 SKËNDERAJ
 • 3 VITI
 • 3 GLLOGOC
 • 3 RAHOVEC
 • 2 SHTIME
 • 1 KAÇANIK
 • 1 MITROVICË
 • 0 DEÇAN
 • 0 DRAGASH
 • 0 ISTOG
 • 0 KLINË
 • 0 KAMENICË
 • 0 LEPOSAVIQ
 • 0 SUHAREKË
 • 0 MALISHEVË
 • 0 FUSHË KOSOVË
 • 0 OBILIQ
 • 0 SHTËRPCE
 • 0 ZUBIN POTOK
 • 0 ZVEÇAN
 • 0 JUNIK
 • 0 MAMUSHË
 • 0 RANILLUG
 • 0 KLLOKOT
 • 0 PARTESHË
 • 0 HANI I ELEZIT
 • 0 MITROVICË VERIORE

Të dhënat janë për datën: 21-01-2022
HIPOTEKA TË APROVUARA

3

 • 2 FUSHË KOSOVË
 • 1 PRIZREN
 • 0 VITI
 • 0 VUSHTRRI
 • 0 GLLOGOC
 • 0 GJILAN
 • 0 DEÇAN
 • 0 DRAGASH
 • 0 GJAKOVË
 • 0 ISTOG
 • 0 KAÇANIK
 • 0 KLINË
 • 0 KAMENICË
 • 0 MITROVICË
 • 0 LEPOSAVIQ
 • 0 LIPJAN
 • 0 RAHOVEC
 • 0 PEJË
 • 0 PODUJEVË
 • 0 PRISHTINË
 • 0 SKËNDERAJ
 • 0 SUHAREKË
 • 0 FERIZAJ
 • 0 MALISHEVË
 • 0 NOVOBËRDË
 • 0 OBILIQ
 • 0 SHTËRPCE
 • 0 SHTIME
 • 0 ZUBIN POTOK
 • 0 ZVEÇAN
 • 0 JUNIK
 • 0 MAMUSHË
 • 0 GRAÇANICË
 • 0 RANILLUG
 • 0 KLLOKOT
 • 0 PARTESHË
 • 0 HANI I ELEZIT
 • 0 MITROVICË VERIORE

Të dhënat janë për datën: 21-01-2022
NUMRI TOTAL I PARCELAVE

2,182,499


Të dhënat deri më: 21-01-2022
NUMRI TOTAL I NDËRTESAVE

25,230


Të dhënat deri më: 21-01-2022
NUMRI TOTAL I PJESËVE TË NDËRTESAVE

96,209


Të dhënat deri më: 21-01-2022
NUMRI TOTAL I PRONARËVE

575,312

MESHKUJ: 458,250 (79,65 %), FEMRA: 10,846 (18,46 %)
PERSONA JURIDIK: (1,89 %)

Të dhënat deri më: 21-01-2022
|