LËNDË TË APROVUARA

341

 • 59 PRISHTINË
 • 39 GJILAN
 • 36 FERIZAJ
 • 31 FUSHË KOSOVË
 • 26 LIPJAN
 • 17 PODUJEVË
 • 16 MITROVICË
 • 14 PRIZREN
 • 10 PEJË
 • 8 VUSHTRRI
 • 8 GJAKOVË
 • 8 SKËNDERAJ
 • 8 NOVOBËRDË
 • 7 ISTOG
 • 7 OBILIQ
 • 6 GLLOGOC
 • 6 SUHAREKË
 • 6 SHTIME
 • 6 GRAÇANICË
 • 5 KAÇANIK
 • 4 KLINË
 • 3 KAMENICË
 • 3 KLLOKOT
 • 2 MALISHEVË
 • 2 SHTËRPCE
 • 2 MAMUSHË
 • 1 VITI
 • 1 RAHOVEC
 • 0 DEÇAN
 • 0 DRAGASH
 • 0 LEPOSAVIQ
 • 0 ZUBIN POTOK
 • 0 ZVEÇAN
 • 0 JUNIK
 • 0 RANILLUG
 • 0 PARTESHË
 • 0 HANI I ELEZIT
 • 0 MITROVICË VERIORE

Të dhënat janë për datën: 03-10-2023
ÇERTIFIKATA TË LËSHUARA

559

 • 69 PRISHTINË
 • 49 GJILAN
 • 46 PEJË
 • 41 PODUJEVË
 • 41 PRIZREN
 • 38 ISTOG
 • 28 KLINË
 • 21 LIPJAN
 • 21 FERIZAJ
 • 20 VUSHTRRI
 • 20 MITROVICË
 • 20 SUHAREKË
 • 16 SKËNDERAJ
 • 12 NOVOBËRDË
 • 12 FUSHË KOSOVË
 • 11 DEÇAN
 • 11 DRAGASH
 • 11 KAÇANIK
 • 10 GJAKOVË
 • 10 GRAÇANICË
 • 8 RAHOVEC
 • 6 GLLOGOC
 • 6 KAMENICË
 • 6 SHTËRPCE
 • 5 MALISHEVË
 • 5 SHTIME
 • 4 VITI
 • 3 ZVEÇAN
 • 2 OBILIQ
 • 2 JUNIK
 • 2 RANILLUG
 • 1 MAMUSHË
 • 1 PARTESHË
 • 1 MITROVICË VERIORE
 • 0 LEPOSAVIQ
 • 0 ZUBIN POTOK
 • 0 KLLOKOT
 • 0 HANI I ELEZIT

Të dhënat janë për datën: 03-10-2023
SHITBLERJET E APROVUARA

92

 • 24 FUSHË KOSOVË
 • 17 PRISHTINË
 • 8 FERIZAJ
 • 7 LIPJAN
 • 4 GJILAN
 • 4 PRIZREN
 • 4 OBILIQ
 • 3 PODUJEVË
 • 3 SKËNDERAJ
 • 3 NOVOBËRDË
 • 2 VUSHTRRI
 • 2 GJAKOVË
 • 2 PEJË
 • 2 MAMUSHË
 • 2 GRAÇANICË
 • 1 VITI
 • 1 GLLOGOC
 • 1 ISTOG
 • 1 KLINË
 • 1 MALISHEVË
 • 0 DEÇAN
 • 0 DRAGASH
 • 0 KAÇANIK
 • 0 KAMENICË
 • 0 MITROVICË
 • 0 LEPOSAVIQ
 • 0 RAHOVEC
 • 0 SUHAREKË
 • 0 SHTËRPCE
 • 0 SHTIME
 • 0 ZUBIN POTOK
 • 0 ZVEÇAN
 • 0 JUNIK
 • 0 RANILLUG
 • 0 KLLOKOT
 • 0 PARTESHË
 • 0 HANI I ELEZIT
 • 0 MITROVICË VERIORE

Të dhënat janë për datën: 03-10-2023
HIPOTEKA TË APROVUARA

11

 • 5 PRISHTINË
 • 3 GJILAN
 • 2 LIPJAN
 • 1 MITROVICË
 • 0 VITI
 • 0 VUSHTRRI
 • 0 GLLOGOC
 • 0 DEÇAN
 • 0 DRAGASH
 • 0 GJAKOVË
 • 0 ISTOG
 • 0 KAÇANIK
 • 0 KLINË
 • 0 KAMENICË
 • 0 LEPOSAVIQ
 • 0 RAHOVEC
 • 0 PEJË
 • 0 PODUJEVË
 • 0 PRIZREN
 • 0 SKËNDERAJ
 • 0 SUHAREKË
 • 0 FERIZAJ
 • 0 MALISHEVË
 • 0 NOVOBËRDË
 • 0 FUSHË KOSOVË
 • 0 OBILIQ
 • 0 SHTËRPCE
 • 0 SHTIME
 • 0 ZUBIN POTOK
 • 0 ZVEÇAN
 • 0 JUNIK
 • 0 MAMUSHË
 • 0 GRAÇANICË
 • 0 RANILLUG
 • 0 KLLOKOT
 • 0 PARTESHË
 • 0 HANI I ELEZIT
 • 0 MITROVICË VERIORE

Të dhënat janë për datën: 03-10-2023
NUMRI TOTAL I PARCELAVE

2,225,298


Të dhënat deri më: 03-10-2023
NUMRI TOTAL I NDËRTESAVE

31,417


Të dhënat deri më: 03-10-2023
NUMRI TOTAL I PJESËVE TË NDËRTESAVE

127,576


Të dhënat deri më: 03-10-2023
NUMRI TOTAL I PRONARËVE

604,167

MESHKUJ: 474,049 (78,46%), FEMRA: 117,955 (19,52%)
PERSONA JURIDIK: 12,163 (2,01%)

Të dhënat deri më: 03-10-2023
|