booked.net
LËNDË TË APROVUARA

423

 • 90 PRISHTINË
 • 38 FUSHË KOSOVË
 • 37 FERIZAJ
 • 36 GJILAN
 • 34 PRIZREN
 • 31 PEJË
 • 18 PODUJEVË
 • 17 GJAKOVË
 • 14 OBILIQ
 • 13 KAMENICË
 • 12 SHTIME
 • 11 SUHAREKË
 • 11 GRAÇANICË
 • 7 VUSHTRRI
 • 7 LIPJAN
 • 7 RAHOVEC
 • 6 DRAGASH
 • 6 NOVOBËRDË
 • 6 SHTËRPCE
 • 5 VITI
 • 4 RANILLUG
 • 3 MITROVICË VERIORE
 • 2 GLLOGOC
 • 2 KLINË
 • 2 MITROVICË
 • 1 ISTOG
 • 1 SKËNDERAJ
 • 1 KLLOKOT
 • 1 HANI I ELEZIT
 • 0 DEÇAN
 • 0 KAÇANIK
 • 0 LEPOSAVIQ
 • 0 MALISHEVË
 • 0 ZUBIN POTOK
 • 0 ZVEÇAN
 • 0 JUNIK
 • 0 MAMUSHË
 • 0 PARTESHË

Të dhënat janë për datën: 01-12-2021
ÇERTIFIKATA TË LËSHUARA

431

 • 66 PRISHTINË
 • 42 PRIZREN
 • 40 PEJË
 • 29 FERIZAJ
 • 29 GRAÇANICË
 • 23 GJILAN
 • 22 PODUJEVË
 • 21 FUSHË KOSOVË
 • 15 ISTOG
 • 15 LIPJAN
 • 14 GJAKOVË
 • 11 GLLOGOC
 • 11 MITROVICË
 • 11 RAHOVEC
 • 10 KLINË
 • 8 VITI
 • 7 SUHAREKË
 • 7 RANILLUG
 • 6 VUSHTRRI
 • 6 KAMENICË
 • 6 SKËNDERAJ
 • 6 SHTIME
 • 5 DEÇAN
 • 5 OBILIQ
 • 5 MAMUSHË
 • 3 DRAGASH
 • 3 KAÇANIK
 • 3 NOVOBËRDË
 • 2 KLLOKOT
 • 0 LEPOSAVIQ
 • 0 MALISHEVË
 • 0 SHTËRPCE
 • 0 ZUBIN POTOK
 • 0 ZVEÇAN
 • 0 JUNIK
 • 0 PARTESHË
 • 0 HANI I ELEZIT
 • 0 MITROVICË VERIORE

Të dhënat janë për datën: 01-12-2021
SHITBLERJET E APROVUARA

129

 • 30 FUSHË KOSOVË
 • 18 PRISHTINË
 • 16 GJILAN
 • 13 PEJË
 • 10 FERIZAJ
 • 9 OBILIQ
 • 7 PRIZREN
 • 4 KAMENICË
 • 4 GRAÇANICË
 • 3 DRAGASH
 • 3 PODUJEVË
 • 3 SUHAREKË
 • 2 GJAKOVË
 • 2 LIPJAN
 • 1 VITI
 • 1 GLLOGOC
 • 1 RAHOVEC
 • 1 NOVOBËRDË
 • 1 RANILLUG
 • 0 VUSHTRRI
 • 0 DEÇAN
 • 0 ISTOG
 • 0 KAÇANIK
 • 0 KLINË
 • 0 MITROVICË
 • 0 LEPOSAVIQ
 • 0 SKËNDERAJ
 • 0 MALISHEVË
 • 0 SHTËRPCE
 • 0 SHTIME
 • 0 ZUBIN POTOK
 • 0 ZVEÇAN
 • 0 JUNIK
 • 0 MAMUSHË
 • 0 KLLOKOT
 • 0 PARTESHË
 • 0 HANI I ELEZIT
 • 0 MITROVICË VERIORE

Të dhënat janë për datën: 01-12-2021
HIPOTEKA TË APROVUARA

12

 • 6 PRISHTINË
 • 2 PRIZREN
 • 1 VITI
 • 1 GJILAN
 • 1 PODUJEVË
 • 1 SUHAREKË
 • 0 VUSHTRRI
 • 0 GLLOGOC
 • 0 DEÇAN
 • 0 DRAGASH
 • 0 GJAKOVË
 • 0 ISTOG
 • 0 KAÇANIK
 • 0 KLINË
 • 0 KAMENICË
 • 0 MITROVICË
 • 0 LEPOSAVIQ
 • 0 LIPJAN
 • 0 RAHOVEC
 • 0 PEJË
 • 0 SKËNDERAJ
 • 0 FERIZAJ
 • 0 MALISHEVË
 • 0 NOVOBËRDË
 • 0 FUSHË KOSOVË
 • 0 OBILIQ
 • 0 SHTËRPCE
 • 0 SHTIME
 • 0 ZUBIN POTOK
 • 0 ZVEÇAN
 • 0 JUNIK
 • 0 MAMUSHË
 • 0 GRAÇANICË
 • 0 RANILLUG
 • 0 KLLOKOT
 • 0 PARTESHË
 • 0 HANI I ELEZIT
 • 0 MITROVICË VERIORE

Të dhënat janë për datën: 01-12-2021
NUMRI TOTAL I PARCELAVE

2,179,212


Të dhënat deri më: 01-12-2021
NUMRI TOTAL I NDËRTESAVE

24,829


Të dhënat deri më: 01-12-2021
NUMRI TOTAL I PJESËVE TË NDËRTESAVE

92,905


Të dhënat deri më: 01-12-2021
NUMRI TOTAL I PRONARËVE

572,928

MESHKUJ: 456,859 (79,74 %), FEMRA: 10,777 (18,38 %)
PERSONA JURIDIK: (1,88 %)

Të dhënat deri më: 01-12-2021
|