LËNDË TË APROVUARA

339

 • 85 PRISHTINË
 • 29 SUHAREKË
 • 24 GJAKOVË
 • 22 VUSHTRRI
 • 18 PEJË
 • 18 PRIZREN
 • 16 LIPJAN
 • 15 MITROVICË
 • 12 PODUJEVË
 • 12 FERIZAJ
 • 11 KAMENICË
 • 9 GJILAN
 • 8 GLLOGOC
 • 8 KLINË
 • 7 ISTOG
 • 7 SKËNDERAJ
 • 7 FUSHË KOSOVË
 • 5 VITI
 • 5 MALISHEVË
 • 5 GRAÇANICË
 • 3 RAHOVEC
 • 3 SHTËRPCE
 • 2 NOVOBËRDË
 • 2 SHTIME
 • 2 JUNIK
 • 1 DRAGASH
 • 1 OBILIQ
 • 1 KLLOKOT
 • 1 PARTESHË
 • 0 DEÇAN
 • 0 KAÇANIK
 • 0 LEPOSAVIQ
 • 0 ZUBIN POTOK
 • 0 ZVEÇAN
 • 0 MAMUSHË
 • 0 RANILLUG
 • 0 HANI I ELEZIT
 • 0 MITROVICË VERIORE

Të dhënat janë për datën: 02-06-2023
ÇERTIFIKATA TË LËSHUARA

456

 • 109 PRISHTINË
 • 38 PEJË
 • 34 GJILAN
 • 23 PRIZREN
 • 20 SUHAREKË
 • 20 FERIZAJ
 • 19 MITROVICË
 • 15 LIPJAN
 • 15 PODUJEVË
 • 13 KAÇANIK
 • 13 FUSHË KOSOVË
 • 13 SHTIME
 • 12 KLINË
 • 12 SKËNDERAJ
 • 10 GJAKOVË
 • 9 ISTOG
 • 9 OBILIQ
 • 8 VUSHTRRI
 • 8 NOVOBËRDË
 • 8 GRAÇANICË
 • 7 GLLOGOC
 • 7 RAHOVEC
 • 6 DEÇAN
 • 6 MALISHEVË
 • 5 KAMENICË
 • 4 VITI
 • 4 DRAGASH
 • 2 SHTËRPCE
 • 2 JUNIK
 • 2 HANI I ELEZIT
 • 1 RANILLUG
 • 1 KLLOKOT
 • 1 MITROVICË VERIORE
 • 0 LEPOSAVIQ
 • 0 ZUBIN POTOK
 • 0 ZVEÇAN
 • 0 MAMUSHË
 • 0 PARTESHË

Të dhënat janë për datën: 02-06-2023
SHITBLERJET E APROVUARA

63

 • 16 PRISHTINË
 • 8 FERIZAJ
 • 7 PEJË
 • 6 GJAKOVË
 • 6 LIPJAN
 • 4 PODUJEVË
 • 4 GRAÇANICË
 • 3 GJILAN
 • 3 PRIZREN
 • 2 MITROVICË
 • 2 SUHAREKË
 • 1 ISTOG
 • 1 KAMENICË
 • 0 VITI
 • 0 VUSHTRRI
 • 0 GLLOGOC
 • 0 DEÇAN
 • 0 DRAGASH
 • 0 KAÇANIK
 • 0 KLINË
 • 0 LEPOSAVIQ
 • 0 RAHOVEC
 • 0 SKËNDERAJ
 • 0 MALISHEVË
 • 0 NOVOBËRDË
 • 0 FUSHË KOSOVË
 • 0 OBILIQ
 • 0 SHTËRPCE
 • 0 SHTIME
 • 0 ZUBIN POTOK
 • 0 ZVEÇAN
 • 0 JUNIK
 • 0 MAMUSHË
 • 0 RANILLUG
 • 0 KLLOKOT
 • 0 PARTESHË
 • 0 HANI I ELEZIT
 • 0 MITROVICË VERIORE

Të dhënat janë për datën: 02-06-2023
HIPOTEKA TË APROVUARA

25

 • 10 PRISHTINË
 • 7 GJAKOVË
 • 2 VUSHTRRI
 • 2 FUSHË KOSOVË
 • 1 LIPJAN
 • 1 PEJË
 • 1 PRIZREN
 • 1 NOVOBËRDË
 • 0 VITI
 • 0 GLLOGOC
 • 0 GJILAN
 • 0 DEÇAN
 • 0 DRAGASH
 • 0 ISTOG
 • 0 KAÇANIK
 • 0 KLINË
 • 0 KAMENICË
 • 0 MITROVICË
 • 0 LEPOSAVIQ
 • 0 RAHOVEC
 • 0 PODUJEVË
 • 0 SKËNDERAJ
 • 0 SUHAREKË
 • 0 FERIZAJ
 • 0 MALISHEVË
 • 0 OBILIQ
 • 0 SHTËRPCE
 • 0 SHTIME
 • 0 ZUBIN POTOK
 • 0 ZVEÇAN
 • 0 JUNIK
 • 0 MAMUSHË
 • 0 GRAÇANICË
 • 0 RANILLUG
 • 0 KLLOKOT
 • 0 PARTESHË
 • 0 HANI I ELEZIT
 • 0 MITROVICË VERIORE

Të dhënat janë për datën: 02-06-2023
NUMRI TOTAL I PARCELAVE

2,215,641


Të dhënat deri më: 02-06-2023
NUMRI TOTAL I NDËRTESAVE

30,375


Të dhënat deri më: 02-06-2023
NUMRI TOTAL I PJESËVE TË NDËRTESAVE

121,778


Të dhënat deri më: 02-06-2023
NUMRI TOTAL I PRONARËVE

599,320

MESHKUJ: 472,007 (78,76 %), FEMRA: 115,633 (19,29 %)
PERSONA JURIDIK: 11,680 (1,95 %)

Të dhënat deri më: 02-06-2023
|