LËNDË TË APROVUARA

148

 • 22 Prishtinë
 • 17 Prizren
 • 13 Malishevë
 • 12 Ferizaj
 • 11 Gjakovë
 • 8 Dragash
 • 8 Fushë Kosovë
 • 7 Mitrovicë
 • 7 Lipjan
 • 6 Rahovec
 • 5 Hani i Elezit
 • 4 Gllogoc
 • 4 Gjilan
 • 4 Junik
 • 3 Pejë
 • 3 Podujevë
 • 2 Viti
 • 2 Klinë
 • 2 Skënderaj
 • 2 Graçanicë
 • 2 Ranillug
 • 2 Mitrovicë Veriore
 • 1 Novobërdë
 • 1 Obiliq
 • 0 Vushtrri
 • 0 Deçan
 • 0 Istog
 • 0 Kaçanik
 • 0 Kamenicë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Suharekë
 • 0 Shtërpce
 • 0 Shtime
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Mamushë
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë

Të dhënat janë për datën: 26.09.2016
ÇERTIFIKATA TË LËSHUARA

805

 • 86 Pejë
 • 83 Prishtinë
 • 57 Gjakovë
 • 56 Gjilan
 • 52 Ferizaj
 • 40 Viti
 • 36 Lipjan
 • 35 Prizren
 • 31 Podujevë
 • 30 Graçanicë
 • 30 Istog
 • 26 Mitrovicë
 • 26 Skënderaj
 • 23 Suharekë
 • 21 Obiliq
 • 20 Fushë Kosovë
 • 18 Klinë
 • 16 Shtime
 • 16 Vushtrri
 • 14 Rahovec
 • 12 Ranillug
 • 11 Malishevë
 • 11 Mamushë
 • 10 Dragash
 • 9 Novobërdë
 • 9 Shtërpce
 • 8 Kaçanik
 • 7 Deçan
 • 3 Hani i Elezit
 • 3 Mitrovicë Veriore
 • 2 Junik
 • 1 Gllogoc
 • 1 Kamenicë
 • 1 Parteshë
 • 1 Zveçan
 • 0 Leposaviq
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Kllokot

Të dhënat janë për datën: 26.09.2016
SHITBLERJET E APROVUARA

27

 • 8 Prizren
 • 4 Dragash
 • 4 Malishevë
 • 3 Prishtinë
 • 3 Rahovec
 • 2 Ferizaj
 • 1 Gjakovë
 • 1 Junik
 • 1 Novobërdë
 • 0 Viti
 • 0 Vushtrri
 • 0 Gllogoc
 • 0 Gjilan
 • 0 Deçan
 • 0 Istog
 • 0 Kaçanik
 • 0 Klinë
 • 0 Kamenicë
 • 0 Mitrovicë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Lipjan
 • 0 Pejë
 • 0 Podujevë
 • 0 Skënderaj
 • 0 Suharekë
 • 0 Fushë Kosovë
 • 0 Obiliq
 • 0 Shtërpce
 • 0 Shtime
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Mamushë
 • 0 Graçanicë
 • 0 Ranillug
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë
 • 0 Hani i Elezit
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 26.09.2016
HIPOTEKA TË APROVUARA

9

 • 3 Prishtinë
 • 2 Ferizaj
 • 1 Gjakovë
 • 1 Lipjan
 • 1 Mitrovicë
 • 1 Pejë
 • 0 Viti
 • 0 Vushtrri
 • 0 Gllogoc
 • 0 Gjilan
 • 0 Deçan
 • 0 Dragash
 • 0 Istog
 • 0 Kaçanik
 • 0 Klinë
 • 0 Kamenicë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Rahovec
 • 0 Podujevë
 • 0 Prizren
 • 0 Skënderaj
 • 0 Suharekë
 • 0 Malishevë
 • 0 Novobërdë
 • 0 Fushë Kosovë
 • 0 Obiliq
 • 0 Shtërpce
 • 0 Shtime
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Mamushë
 • 0 Graçanicë
 • 0 Ranillug
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë
 • 0 Hani i Elezit
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 26.09.2016

NUMRI TOTAL I PARCELAVE

2,091,850

Të dhënat janë deri më datë: 26.09.2016
NUMRI TOTAL I NDËRTESAVE

18,688

Të dhënat janë deri më datë: 26.09.2016
NUMRI TOTAL I PJESËVE TË NDËRTESAVE

41,741

Të dhënat janë deri më datë: 26.09.2016
NUMRI TOTAL I PRONARËVE

506,647

MESHKUJ: 74.4% FEMRA: 15.4% TË PANJOHUR: 10.2% Të dhënat janë deri më datë: 26.09.2016

Lëndë të aprovuara më datë: 26.09.2016

22
Prishtinë
22
17
Prizren
17
13
Malishevë
13
12
Ferizaj
12
11
Gjakovë
11
8
Fushë Kosovë
8
8
Dragash
8
7
Lipjan
7
7
Mitrovicë
7
6
Rahovec
6
5
Hani i Elezit
5
4
Junik
4
4
Gjilan
4
4
Gllogoc
4
3
Pejë
3
3
Podujevë
3
2
Mitrovicë Veriore
2
2
Graçanicë
2
2
Klinë
2
2
Ranillug
2
2
Skënderaj
2
2
Viti
2
1
Novobërdë
1
1
Obiliq
1