LËNDË TË APROVUARA

191

 • 25 Prishtinë
 • 21 Ferizaj
 • 18 Prizren
 • 13 Lipjan
 • 13 Fushë Kosovë
 • 11 Viti
 • 11 Gjakovë
 • 9 Suharekë
 • 8 Graçanicë
 • 7 Shtime
 • 6 Podujevë
 • 5 Vushtrri
 • 5 Gjilan
 • 5 Istog
 • 5 Skënderaj
 • 4 Rahovec
 • 4 Malishevë
 • 4 Novobërdë
 • 4 Obiliq
 • 3 Gllogoc
 • 3 Deçan
 • 3 Pejë
 • 2 Kaçanik
 • 1 Mitrovicë
 • 1 Kllokot
 • 0 Dragash
 • 0 Klinë
 • 0 Kamenicë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Shtërpce
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Mamushë
 • 0 Ranillug
 • 0 Parteshë
 • 0 Hani i Elezit
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 27.04.2017
ÇERTIFIKATA TË LËSHUARA

551

 • 67 Prishtinë
 • 61 Ferizaj
 • 48 Gjakovë
 • 46 Pejë
 • 34 Gjilan
 • 24 Podujevë
 • 24 Prizren
 • 21 Istog
 • 20 Skënderaj
 • 15 Shtërpce
 • 14 Graçanicë
 • 14 Klinë
 • 14 Lipjan
 • 13 Rahovec
 • 13 Suharekë
 • 12 Gllogoc
 • 12 Mitrovicë
 • 11 Novobërdë
 • 10 Fushë Kosovë
 • 9 Kaçanik
 • 8 Deçan
 • 7 Dragash
 • 7 Viti
 • 6 Malishevë
 • 6 Obiliq
 • 6 Vushtrri
 • 5 Hani i Elezit
 • 5 Kllokot
 • 4 Kamenicë
 • 4 Parteshë
 • 4 Shtime
 • 3 Mamushë
 • 2 Mitrovicë Veriore
 • 1 Junik
 • 1 Zveçan
 • 0 Leposaviq
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Ranillug

Të dhënat janë për datën: 27.04.2017
SHITBLERJET E APROVUARA

30

 • 5 Viti
 • 4 Shtime
 • 3 Ferizaj
 • 3 Prishtinë
 • 2 Gjakovë
 • 1 Gllogoc
 • 1 Lipjan
 • 1 Pejë
 • 1 Rahovec
 • 0 Vushtrri
 • 0 Gjilan
 • 0 Deçan
 • 0 Dragash
 • 0 Istog
 • 0 Kaçanik
 • 0 Klinë
 • 0 Kamenicë
 • 0 Mitrovicë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Podujevë
 • 0 Prizren
 • 0 Skënderaj
 • 0 Suharekë
 • 0 Malishevë
 • 0 Novobërdë
 • 0 Fushë Kosovë
 • 0 Obiliq
 • 0 Shtërpce
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Mamushë
 • 0 Graçanicë
 • 0 Ranillug
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë
 • 0 Hani i Elezit
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 27.04.2017
HIPOTEKA TË APROVUARA

14

 • 5 Prishtinë
 • 3 Ferizaj
 • 2 Istog
 • 2 Prizren
 • 1 Obiliq
 • 1 Shtime
 • 0 Viti
 • 0 Vushtrri
 • 0 Gllogoc
 • 0 Gjilan
 • 0 Deçan
 • 0 Dragash
 • 0 Gjakovë
 • 0 Kaçanik
 • 0 Klinë
 • 0 Kamenicë
 • 0 Mitrovicë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Lipjan
 • 0 Rahovec
 • 0 Pejë
 • 0 Podujevë
 • 0 Skënderaj
 • 0 Suharekë
 • 0 Malishevë
 • 0 Novobërdë
 • 0 Fushë Kosovë
 • 0 Shtërpce
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Mamushë
 • 0 Graçanicë
 • 0 Ranillug
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë
 • 0 Hani i Elezit
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 27.04.2017

NUMRI TOTAL I PARCELAVE

2,101,949

Të dhënat janë deri më datë: 27.04.2017
NUMRI TOTAL I NDËRTESAVE

19,256

Të dhënat janë deri më datë: 27.04.2017
NUMRI TOTAL I PJESËVE TË NDËRTESAVE

46,659

Të dhënat janë deri më datë: 27.04.2017
NUMRI TOTAL I PRONARËVE

513,459

MESHKUJ: 75.8% FEMRA: 15.1% TË PANJOHUR: 9.1% Të dhënat janë deri më datë: 27.04.2017

Lëndë të aprovuara më datë: 27.04.2017

25
Prishtinë
25
21
Ferizaj
21
18
Prizren
18
13
Lipjan
13
13
Fushë Kosovë
13
11
Gjakovë
11
11
Viti
11
9
Suharekë
9
8
Graçanicë
8
7
Shtime
7
6
Podujevë
6
5
Istog
5
5
Gjilan
5
5
Skënderaj
5
5
Vushtrri
5
4
Rahovec
4
4
Malishevë
4
4
Novobërdë
4
4
Obiliq
4
3
Pejë
3
3
Deçan
3
3
Gllogoc
3
2
Kaçanik
2
1
Kllokot
1
1
Mitrovicë
1