LËNDË TË APROVUARA

257

 • 45 Prishtinë
 • 29 Shtime
 • 23 Ferizaj
 • 19 Gjakovë
 • 17 Prizren
 • 16 Vushtrri
 • 15 Podujevë
 • 10 Gjilan
 • 8 Gllogoc
 • 8 Malishevë
 • 8 Graçanicë
 • 7 Skënderaj
 • 7 Suharekë
 • 7 Fushë Kosovë
 • 6 Kaçanik
 • 6 Rahovec
 • 6 Pejë
 • 5 Kamenicë
 • 3 Obiliq
 • 3 Parteshë
 • 2 Mitrovicë
 • 1 Viti
 • 1 Dragash
 • 1 Klinë
 • 1 Zveçan
 • 1 Mamushë
 • 1 Ranillug
 • 1 Mitrovicë Veriore
 • 0 Deçan
 • 0 Istog
 • 0 Leposaviq
 • 0 Lipjan
 • 0 Novobërdë
 • 0 Shtërpce
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Junik
 • 0 Kllokot
 • 0 Hani i Elezit

Të dhënat janë për datën: 16.02.2017
ÇERTIFIKATA TË LËSHUARA

789

 • 102 Prishtinë
 • 64 Ferizaj
 • 64 Gjilan
 • 52 Pejë
 • 47 Podujevë
 • 41 Istog
 • 39 Rahovec
 • 37 Lipjan
 • 37 Skënderaj
 • 31 Gjakovë
 • 26 Kamenicë
 • 26 Mitrovicë
 • 26 Shtime
 • 23 Suharekë
 • 19 Prizren
 • 18 Malishevë
 • 17 Novobërdë
 • 14 Gllogoc
 • 13 Graçanicë
 • 12 Viti
 • 11 Kaçanik
 • 10 Klinë
 • 10 Vushtrri
 • 9 Fushë Kosovë
 • 9 Parteshë
 • 6 Dragash
 • 6 Ranillug
 • 5 Mamushë
 • 4 Shtërpce
 • 3 Deçan
 • 3 Hani i Elezit
 • 2 Kllokot
 • 1 Junik
 • 1 Mitrovicë Veriore
 • 1 Obiliq
 • 0 Leposaviq
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan

Të dhënat janë për datën: 16.02.2017
SHITBLERJET E APROVUARA

48

 • 9 Ferizaj
 • 7 Prishtinë
 • 6 Gjakovë
 • 5 Podujevë
 • 4 Malishevë
 • 2 Gjilan
 • 2 Kamenicë
 • 1 Kaçanik
 • 1 Obiliq
 • 1 Prizren
 • 1 Shtime
 • 1 Suharekë
 • 0 Viti
 • 0 Vushtrri
 • 0 Gllogoc
 • 0 Deçan
 • 0 Dragash
 • 0 Istog
 • 0 Klinë
 • 0 Mitrovicë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Lipjan
 • 0 Rahovec
 • 0 Pejë
 • 0 Skënderaj
 • 0 Novobërdë
 • 0 Fushë Kosovë
 • 0 Shtërpce
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Mamushë
 • 0 Graçanicë
 • 0 Ranillug
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë
 • 0 Hani i Elezit
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 16.02.2017
HIPOTEKA TË APROVUARA

13

 • 4 Ferizaj
 • 3 Pejë
 • 3 Prishtinë
 • 1 Gjilan
 • 1 Kamenicë
 • 1 Vushtrri
 • 0 Viti
 • 0 Gllogoc
 • 0 Deçan
 • 0 Dragash
 • 0 Gjakovë
 • 0 Istog
 • 0 Kaçanik
 • 0 Klinë
 • 0 Mitrovicë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Lipjan
 • 0 Rahovec
 • 0 Podujevë
 • 0 Prizren
 • 0 Skënderaj
 • 0 Suharekë
 • 0 Malishevë
 • 0 Novobërdë
 • 0 Fushë Kosovë
 • 0 Obiliq
 • 0 Shtërpce
 • 0 Shtime
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Mamushë
 • 0 Graçanicë
 • 0 Ranillug
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë
 • 0 Hani i Elezit
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 16.02.2017

NUMRI TOTAL I PARCELAVE

2,098,457

Të dhënat janë deri më datë: 16.02.2017
NUMRI TOTAL I NDËRTESAVE

19,148

Të dhënat janë deri më datë: 16.02.2017
NUMRI TOTAL I PJESËVE TË NDËRTESAVE

45,249

Të dhënat janë deri më datë: 16.02.2017
NUMRI TOTAL I PRONARËVE

511,553

MESHKUJ: 74.5% FEMRA: 15.4% TË PANJOHUR: 10% Të dhënat janë deri më datë: 16.02.2017

Lëndë të aprovuara më datë: 16.02.2017

45
Prishtinë
45
29
Shtime
29
23
Ferizaj
23
19
Gjakovë
19
17
Prizren
17
16
Vushtrri
16
15
Podujevë
15
10
Gjilan
10
8
Gllogoc
8
8
Graçanicë
8
8
Malishevë
8
7
Fushë Kosovë
7
7
Skënderaj
7
7
Suharekë
7
6
Pejë
6
6
Kaçanik
6
6
Rahovec
6
5
Kamenicë
5
3
Obiliq
3
3
Parteshë
3
2
Mitrovicë
2
1
Mitrovicë Veriore
1
1
Ranillug
1
1
Klinë
1
1
Mamushë
1