LËNDË TË APROVUARA

200

 • 28 Prishtinë
 • 16 Pejë
 • 16 Prizren
 • 15 Ferizaj
 • 13 Gjilan
 • 10 Lipjan
 • 9 Gjakovë
 • 9 Kaçanik
 • 8 Shtime
 • 7 Rahovec
 • 6 Kamenicë
 • 6 Suharekë
 • 6 Obiliq
 • 6 Graçanicë
 • 5 Deçan
 • 5 Istog
 • 5 Mitrovicë Veriore
 • 4 Novobërdë
 • 4 Fushë Kosovë
 • 3 Viti
 • 3 Mitrovicë
 • 3 Skënderaj
 • 3 Malishevë
 • 2 Klinë
 • 2 Ranillug
 • 2 Hani i Elezit
 • 1 Gllogoc
 • 1 Podujevë
 • 1 Junik
 • 1 Mamushë
 • 0 Vushtrri
 • 0 Dragash
 • 0 Leposaviq
 • 0 Shtërpce
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë

Të dhënat janë për datën: 30.08.2016
ÇERTIFIKATA TË LËSHUARA

745

 • 104 Prishtinë
 • 76 Ferizaj
 • 74 Pejë
 • 54 Gjilan
 • 47 Gjakovë
 • 44 Suharekë
 • 31 Podujevë
 • 29 Novobërdë
 • 28 Lipjan
 • 26 Klinë
 • 23 Prizren
 • 22 Viti
 • 20 Skënderaj
 • 18 Istog
 • 15 Kaçanik
 • 14 Rahovec
 • 13 Malishevë
 • 12 Mitrovicë
 • 10 Dragash
 • 10 Fushë Kosovë
 • 10 Vushtrri
 • 9 Ranillug
 • 8 Gllogoc
 • 8 Shtërpce
 • 7 Shtime
 • 6 Deçan
 • 6 Graçanicë
 • 5 Obiliq
 • 4 Hani i Elezit
 • 4 Mitrovicë Veriore
 • 3 Mamushë
 • 2 Junik
 • 1 Kamenicë
 • 1 Kllokot
 • 1 Parteshë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan

Të dhënat janë për datën: 30.08.2016
SHITBLERJET E APROVUARA

28

 • 7 Prishtinë
 • 4 Pejë
 • 3 Gjilan
 • 2 Ferizaj
 • 2 Prizren
 • 2 Rahovec
 • 1 Gjakovë
 • 1 Graçanicë
 • 1 Hani i Elezit
 • 1 Lipjan
 • 1 Mamushë
 • 1 Mitrovicë
 • 1 Skënderaj
 • 1 Suharekë
 • 0 Viti
 • 0 Vushtrri
 • 0 Gllogoc
 • 0 Deçan
 • 0 Dragash
 • 0 Istog
 • 0 Kaçanik
 • 0 Klinë
 • 0 Kamenicë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Podujevë
 • 0 Malishevë
 • 0 Novobërdë
 • 0 Fushë Kosovë
 • 0 Obiliq
 • 0 Shtërpce
 • 0 Shtime
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Ranillug
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 30.08.2016
HIPOTEKA TË APROVUARA

6

 • 2 Graçanicë
 • 1 Gjakovë
 • 1 Gjilan
 • 1 Kaçanik
 • 1 Lipjan
 • 0 Viti
 • 0 Vushtrri
 • 0 Gllogoc
 • 0 Deçan
 • 0 Dragash
 • 0 Istog
 • 0 Klinë
 • 0 Kamenicë
 • 0 Mitrovicë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Rahovec
 • 0 Pejë
 • 0 Podujevë
 • 0 Prizren
 • 0 Prishtinë
 • 0 Skënderaj
 • 0 Suharekë
 • 0 Ferizaj
 • 0 Malishevë
 • 0 Novobërdë
 • 0 Fushë Kosovë
 • 0 Obiliq
 • 0 Shtërpce
 • 0 Shtime
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Mamushë
 • 0 Ranillug
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë
 • 0 Hani i Elezit
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 30.08.2016

NUMRI TOTAL I PARCELAVE

2,090,777

Të dhënat janë deri më datë: 30.08.2016
NUMRI TOTAL I NDËRTESAVE

18,655

Të dhënat janë deri më datë: 30.08.2016
NUMRI TOTAL I PJESËVE TË NDËRTESAVE

41,438

Të dhënat janë deri më datë: 30.08.2016
NUMRI TOTAL I PRONARËVE

505,542

MESHKUJ: 74.4% FEMRA: 15.3% TË PANJOHUR: 10.2% Të dhënat janë deri më datë: 30.08.2016

Lëndë të aprovuara më datë: 30.08.2016

28
Prishtinë
28
16
Prizren
16
16
Pejë
16
15
Ferizaj
15
13
Gjilan
13
10
Lipjan
10
9
Kaçanik
9
9
Gjakovë
9
8
Shtime
8
7
Rahovec
7
6
Obiliq
6
6
Suharekë
6
6
Graçanicë
6
6
Kamenicë
6
5
Istog
5
5
Mitrovicë Veriore
5
5
Deçan
5
4
Fushë Kosovë
4
4
Novobërdë
4
3
Malishevë
3
3
Viti
3
3
Skënderaj
3
3
Mitrovicë
3
2
Ranillug
2
2
Klinë
2