booked.net
LËNDË TË APROVUARA

179

 • 29 Prizren
 • 23 Prishtinë
 • 20 Suharekë
 • 17 Gjilan
 • 13 Ferizaj
 • 12 Klinë
 • 8 Pejë
 • 8 Malishevë
 • 6 Shtërpce
 • 5 Podujevë
 • 4 Viti
 • 4 Vushtrri
 • 4 Kllokot
 • 3 Gjakovë
 • 3 Kaçanik
 • 3 Lipjan
 • 3 Rahovec
 • 3 Fushë Kosovë
 • 3 Mamushë
 • 3 Graçanicë
 • 2 Mitrovicë
 • 2 Mitrovicë Veriore
 • 1 Obiliq
 • 0 Gllogoc
 • 0 Deçan
 • 0 Dragash
 • 0 Istog
 • 0 Kamenicë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Skënderaj
 • 0 Novobërdë
 • 0 Shtime
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Ranillug
 • 0 Parteshë
 • 0 Hani i Elezit

Të dhënat janë për datën: 18-03-2019
ÇERTIFIKATA TË LËSHUARA

774

 • 90 Ferizaj
 • 84 Pejë
 • 79 Gjilan
 • 76 Prishtinë
 • 72 Podujevë
 • 56 Prizren
 • 32 Istog
 • 29 Gjakovë
 • 29 Rahovec
 • 22 Lipjan
 • 19 Suharekë
 • 15 Klinë
 • 15 Mitrovicë
 • 14 Kamenicë
 • 14 Skënderaj
 • 12 Viti
 • 12 Obiliq
 • 12 Shtërpce
 • 11 Gllogoc
 • 11 Kaçanik
 • 10 Novobërdë
 • 10 Shtime
 • 10 Ranillug
 • 9 Deçan
 • 8 Fushë Kosovë
 • 6 Hani i Elezit
 • 5 Malishevë
 • 4 Vushtrri
 • 2 Graçanicë
 • 2 Parteshë
 • 2 Mitrovicë Veriore
 • 1 Zveçan
 • 1 Mamushë
 • 0 Dragash
 • 0 Leposaviq
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Junik
 • 0 Kllokot

Të dhënat janë për datën: 18-03-2019
SHITBLERJET E APROVUARA

44

 • 10 Suharekë
 • 9 Prishtinë
 • 8 Klinë
 • 5 Gjilan
 • 3 Ferizaj
 • 2 Pejë
 • 2 Prizren
 • 1 Kaçanik
 • 1 Malishevë
 • 1 Fushë Kosovë
 • 1 Shtërpce
 • 1 Mamushë
 • 0 Viti
 • 0 Vushtrri
 • 0 Gllogoc
 • 0 Deçan
 • 0 Dragash
 • 0 Gjakovë
 • 0 Istog
 • 0 Kamenicë
 • 0 Mitrovicë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Lipjan
 • 0 Rahovec
 • 0 Podujevë
 • 0 Skënderaj
 • 0 Novobërdë
 • 0 Obiliq
 • 0 Shtime
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Graçanicë
 • 0 Ranillug
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë
 • 0 Hani i Elezit
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 18-03-2019
HIPOTEKA TË APROVUARA

22

 • 7 Malishevë
 • 3 Vushtrri
 • 3 Podujevë
 • 3 Graçanicë
 • 2 Gjakovë
 • 1 Suharekë
 • 1 Ferizaj
 • 1 Fushë Kosovë
 • 1 Shtërpce
 • 0 Viti
 • 0 Gllogoc
 • 0 Gjilan
 • 0 Deçan
 • 0 Dragash
 • 0 Istog
 • 0 Kaçanik
 • 0 Klinë
 • 0 Kamenicë
 • 0 Mitrovicë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Lipjan
 • 0 Rahovec
 • 0 Pejë
 • 0 Prizren
 • 0 Prishtinë
 • 0 Skënderaj
 • 0 Novobërdë
 • 0 Obiliq
 • 0 Shtime
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Mamushë
 • 0 Ranillug
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë
 • 0 Hani i Elezit
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 18-03-2019
NUMRI TOTAL I PARCELAVE

2,127,155


Të dhënat deri më: 18-03-2019
NUMRI TOTAL I NDËRTESAVE

20,165


Të dhënat deri më: 18-03-2019
NUMRI TOTAL I PJESËVE TË NDËRTESAVE

62,541


Të dhënat deri më: 18-03-2019
NUMRI TOTAL I PRONARËVE

537,111

MESHKUJ: 434,510 (80,90 %), FEMRA: 91,876 (17,11 %)
PERSONA JURIDIK: 10,725 (2,00 %)

Të dhënat deri më: 18-03-2019
|