LËNDË TË APROVUARA

252

 • 44 Prizren
 • 26 Viti
 • 24 Gjilan
 • 21 Prishtinë
 • 16 Klinë
 • 12 Ferizaj
 • 9 Gjakovë
 • 9 Pejë
 • 9 Skënderaj
 • 9 Shtime
 • 8 Kaçanik
 • 8 Rahovec
 • 8 Fushë Kosovë
 • 8 Graçanicë
 • 7 Suharekë
 • 7 Hani i Elezit
 • 5 Lipjan
 • 4 Deçan
 • 4 Junik
 • 3 Gllogoc
 • 3 Obiliq
 • 2 Mitrovicë
 • 2 Podujevë
 • 1 Vushtrri
 • 1 Dragash
 • 1 Kamenicë
 • 1 Kllokot
 • 0 Istog
 • 0 Leposaviq
 • 0 Malishevë
 • 0 Novobërdë
 • 0 Shtërpce
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Mamushë
 • 0 Ranillug
 • 0 Parteshë
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 18.01.2017
ÇERTIFIKATA TË LËSHUARA

524

 • 87 Prishtinë
 • 52 Ferizaj
 • 52 Gjakovë
 • 45 Pejë
 • 35 Gjilan
 • 25 Skënderaj
 • 20 Mitrovicë
 • 16 Klinë
 • 13 Fushë Kosovë
 • 13 Prizren
 • 13 Viti
 • 12 Dragash
 • 11 Lipjan
 • 11 Suharekë
 • 10 Vushtrri
 • 9 Kaçanik
 • 9 Kamenicë
 • 9 Malishevë
 • 9 Rahovec
 • 8 Obiliq
 • 8 Podujevë
 • 8 Shtime
 • 7 Graçanicë
 • 7 Istog
 • 7 Mamushë
 • 7 Novobërdë
 • 6 Deçan
 • 5 Hani i Elezit
 • 4 Gllogoc
 • 2 Kllokot
 • 2 Ranillug
 • 2 Shtërpce
 • 0 Leposaviq
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Parteshë
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 18.01.2017
SHITBLERJET E APROVUARA

83

 • 16 Prizren
 • 11 Gjilan
 • 11 Klinë
 • 11 Viti
 • 3 Ferizaj
 • 3 Prishtinë
 • 2 Gjakovë
 • 2 Graçanicë
 • 2 Skënderaj
 • 2 Suharekë
 • 1 Fushë Kosovë
 • 1 Mitrovicë
 • 1 Pejë
 • 1 Podujevë
 • 1 Shtime
 • 0 Vushtrri
 • 0 Gllogoc
 • 0 Deçan
 • 0 Dragash
 • 0 Istog
 • 0 Kaçanik
 • 0 Kamenicë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Lipjan
 • 0 Rahovec
 • 0 Malishevë
 • 0 Novobërdë
 • 0 Obiliq
 • 0 Shtërpce
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Mamushë
 • 0 Ranillug
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë
 • 0 Hani i Elezit
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 18.01.2017
HIPOTEKA TË APROVUARA

15

 • 5 Prishtinë
 • 3 Deçan
 • 2 Klinë
 • 2 Lipjan
 • 1 Ferizaj
 • 1 Graçanicë
 • 1 Pejë
 • 0 Viti
 • 0 Vushtrri
 • 0 Gllogoc
 • 0 Gjilan
 • 0 Dragash
 • 0 Gjakovë
 • 0 Istog
 • 0 Kaçanik
 • 0 Kamenicë
 • 0 Mitrovicë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Rahovec
 • 0 Podujevë
 • 0 Prizren
 • 0 Skënderaj
 • 0 Suharekë
 • 0 Malishevë
 • 0 Novobërdë
 • 0 Fushë Kosovë
 • 0 Obiliq
 • 0 Shtërpce
 • 0 Shtime
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Mamushë
 • 0 Ranillug
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë
 • 0 Hani i Elezit
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 18.01.2017

NUMRI TOTAL I PARCELAVE

2,096,979

Të dhënat janë deri më datë: 18.01.2017
NUMRI TOTAL I NDËRTESAVE

18,869

Të dhënat janë deri më datë: 18.01.2017
NUMRI TOTAL I PJESËVE TË NDËRTESAVE

44,366

Të dhënat janë deri më datë: 18.01.2017
NUMRI TOTAL I PRONARËVE

510,392

MESHKUJ: 74.5% FEMRA: 15.4% TË PANJOHUR: 10.1% Të dhënat janë deri më datë: 18.01.2017

Lëndë të aprovuara më datë: 18.01.2017

44
Prizren
44
26
Viti
26
24
Gjilan
24
21
Prishtinë
21
16
Klinë
16
12
Ferizaj
12
9
Gjakovë
9
9
Shtime
9
9
Skënderaj
9
9
Pejë
9
8
Rahovec
8
8
Kaçanik
8
8
Fushë Kosovë
8
8
Graçanicë
8
7
Hani i Elezit
7
7
Suharekë
7
5
Lipjan
5
4
Junik
4
4
Deçan
4
3
Gllogoc
3
3
Obiliq
3
2
Mitrovicë
2
2
Podujevë
2
1
Vushtrri
1
1
Kamenicë
1