LËNDË TË APROVUARA

352

 • 45 Pejë
 • 44 Prizren
 • 36 Ferizaj
 • 31 Gjilan
 • 30 Prishtinë
 • 22 Podujevë
 • 20 Lipjan
 • 18 Vushtrri
 • 17 Graçanicë
 • 16 Istog
 • 11 Gjakovë
 • 9 Viti
 • 9 Obiliq
 • 7 Mitrovicë
 • 6 Kamenicë
 • 5 Gllogoc
 • 5 Suharekë
 • 5 Fushë Kosovë
 • 3 Dragash
 • 3 Rahovec
 • 3 Shtime
 • 2 Skënderaj
 • 2 Malishevë
 • 1 Kaçanik
 • 1 Leposaviq
 • 1 Mamushë
 • 0 Deçan
 • 0 Klinë
 • 0 Novobërdë
 • 0 Shtërpce
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Ranillug
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë
 • 0 Hani i Elezit
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 24.03.2017
ÇERTIFIKATA TË LËSHUARA

1149

 • 104 Prishtinë
 • 90 Podujevë
 • 87 Novobërdë
 • 82 Ferizaj
 • 75 Gjilan
 • 71 Skënderaj
 • 65 Istog
 • 59 Gjakovë
 • 51 Viti
 • 48 Lipjan
 • 35 Pejë
 • 29 Klinë
 • 29 Rahovec
 • 27 Kaçanik
 • 26 Graçanicë
 • 24 Prizren
 • 23 Shtime
 • 23 Suharekë
 • 22 Kamenicë
 • 19 Fushë Kosovë
 • 19 Shtërpce
 • 18 Gllogoc
 • 18 Mitrovicë
 • 16 Obiliq
 • 16 Vushtrri
 • 14 Malishevë
 • 14 Ranillug
 • 13 Kllokot
 • 10 Hani i Elezit
 • 8 Parteshë
 • 7 Dragash
 • 4 Mamushë
 • 2 Junik
 • 1 Leposaviq
 • 0 Deçan
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 24.03.2017
SHITBLERJET E APROVUARA

120

 • 29 Pejë
 • 15 Ferizaj
 • 14 Gjilan
 • 10 Prizren
 • 6 Istog
 • 6 Vushtrri
 • 5 Obiliq
 • 4 Graçanicë
 • 4 Lipjan
 • 3 Podujevë
 • 3 Suharekë
 • 2 Gjakovë
 • 2 Gllogoc
 • 2 Viti
 • 1 Kamenicë
 • 1 Mamushë
 • 1 Mitrovicë
 • 1 Prishtinë
 • 0 Deçan
 • 0 Dragash
 • 0 Kaçanik
 • 0 Klinë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Rahovec
 • 0 Skënderaj
 • 0 Malishevë
 • 0 Novobërdë
 • 0 Fushë Kosovë
 • 0 Shtërpce
 • 0 Shtime
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Ranillug
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë
 • 0 Hani i Elezit
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 24.03.2017
HIPOTEKA TË APROVUARA

10

 • 3 Istog
 • 2 Graçanicë
 • 2 Prizren
 • 1 Lipjan
 • 1 Malishevë
 • 1 Mitrovicë
 • 0 Viti
 • 0 Vushtrri
 • 0 Gllogoc
 • 0 Gjilan
 • 0 Deçan
 • 0 Dragash
 • 0 Gjakovë
 • 0 Kaçanik
 • 0 Klinë
 • 0 Kamenicë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Rahovec
 • 0 Pejë
 • 0 Podujevë
 • 0 Prishtinë
 • 0 Skënderaj
 • 0 Suharekë
 • 0 Ferizaj
 • 0 Novobërdë
 • 0 Fushë Kosovë
 • 0 Obiliq
 • 0 Shtërpce
 • 0 Shtime
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Mamushë
 • 0 Ranillug
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë
 • 0 Hani i Elezit
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 24.03.2017

NUMRI TOTAL I PARCELAVE

2,100,404

Të dhënat janë deri më datë: 24.03.2017
NUMRI TOTAL I NDËRTESAVE

19,207

Të dhënat janë deri më datë: 24.03.2017
NUMRI TOTAL I PJESËVE TË NDËRTESAVE

45,746

Të dhënat janë deri më datë: 24.03.2017
NUMRI TOTAL I PRONARËVE

512,711

MESHKUJ: 75.8% FEMRA: 15.1% TË PANJOHUR: 9.1% Të dhënat janë deri më datë: 24.03.2017

Lëndë të aprovuara më datë: 24.03.2017

45
Pejë
45
44
Prizren
44
36
Ferizaj
36
31
Gjilan
31
30
Prishtinë
30
22
Podujevë
22
20
Lipjan
20
18
Vushtrri
18
17
Graçanicë
17
16
Istog
16
11
Gjakovë
11
9
Obiliq
9
9
Viti
9
7
Mitrovicë
7
6
Kamenicë
6
5
Fushë Kosovë
5
5
Gllogoc
5
5
Suharekë
5
3
Rahovec
3
3
Shtime
3
3
Dragash
3
2
Malishevë
2
2
Skënderaj
2
1
Mamushë
1
1
Leposaviq
1